HMI سافت استار

نمایش مقادیر اندازی گیری شده توسط پاورمتر داخلی بر روی درب تابلو برق یک ضرورت است. در غیر این صورت تولید کننده تابلو برق مجبور به استفاده از ولتمتر و آمپرمتر خواهد بود. نمایش مقادیر توان نیز فقط با استفاده از پاورمتر مقدور خواهد بوذ.

شما با استفاده از HMI سافت استارتر RTK3205 که تنها با 2 رشته سیم به سافت استارتر متصل می شود ، میتوانید تمام پارامترهای اندازه گیری شده را به سادگی نمایش دهید. برق 24v و اطلاعات ارسالی جهت نمایش بر روی همان 2 رشته سیم منتقل می شوند و جهت اتصال این 2 رشته سیم اهمیت ندارد.

 

برچسب ها: